URZĄD CELNY II W ŁODZI

Akcyza za samochód sprowadzony z UE.

Po dokonaniu przywozu samochodu osobowego z terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej należy złożyć (bez wezwania organu) deklarację uproszczoną AKC-U (akc-u.pdf) w terminie14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego(art. 105 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym). Deklarację składa się do Naczelnika Urzędu Celnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Urząd Celny II w Łodzi swoją właściwością miejscową obejmuje powiaty: zgierski, łowicki, łęczycki, poddębicki, kutnowski oraz dzielnice miasta Łodzi: Bałuty, Polesie, Śródmieście.

Deklaracje AKC-U dotyczące samochodów osobowych można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w pokoju 6A na I piętrze. Natomiast wydawanie dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego odbywa się w okienku nr 7.

I. Deklaracja uproszczona AKC-U.

Deklarację należy złożyć wypełnioną. Wypełnia się tylko jasne pola. Poniżej znajduje się instrukcja wypełnienia deklaracji AKC-U (Przykładowe_AKCU.pdf):

 • pole 1 –  w tym polu należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej osoby wskazanej w polu 7. Brak tego numeru uniemożliwia wystawienie dokumentu potwierdzającego fakt zapłaty akcyzy. UWAGA - Proszę sprawdzić czy wpisywany numer jest faktycznie numerem podatnika (a nie np. pracodawcy, ZUS-u itp.).
 • pole 4 – wpisujemy: Urząd Celny II w Łodzi
 • pole 5 – należy zaznaczyć krzyżykiem kwadracik nr 1
 • pole 6 – zaznaczamy odpowiedni kwadracik
 • pole 7 – wpisujemy numer PESEL oraz imię i nazwisko podatnika. W przypadku firm pole PESEL nie jest wymagalne oraz dopuszcza się postawienie pieczątki w tym polu.
 • pola od 8 do 18 – w tych polach należy wpisać swój adres zamieszkania bądź w przypadku firm adres siedziby firmy. W sytuacji gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania z dowodu osobistego podatnik powinien okazać dokument potwierdzający pobyt pod wskazanym adresem. Oznacza to, że osoba posiadająca zameldowanie np. w Gdańsku a przebywająca czasowo (zamieszkująca) w Łodzi w dzielnicy Bałuty może złożyć deklarację do Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi.
 • pola 19 i 22 – pola te należy wypełnić dopiero po wypełnieniu pola 65 (przenosimy wartość z pola 65 do pól 19 i 22).
 • pole 23 – wpisujemy markę, model samochodu, rok produkcji, pojemność silnika w cm3 oraz pełny nr nadwozia (nr VIN samochodu).
 • pole 24 – w polu tym należy wpisać datę powstania obowiązku podatkowego. Najprościej rzecz ujmując będzie to:
  • Data przekroczenia granicy przez samochód o ile podatnik wszedł w jego posiadanie przed przekroczeniem granicy (czyli sam pojechał po samochód np. do Francji i teraz przywozi go do Polski). - najczęstszy przypadek
  • Data podpisania umowy kupna samochodu o ile podatnik wszedł w posiadanie samochodu po tym jak samochód przekroczył granicę Polski. Taka sytuacja ma miejsce gdy obecny (zagraniczny) właściciel samochodu przyjeżdża do Polski i postanawia sprzedać w Polsce ten samochód.
 • pole 25 – w tym miejscu wpisać należy 8-mio cyfrowy kod CN. Zależy on m. in. od rodzaju paliwa i pojemności silnika:
  • BENZYNA pojemność do 1000 cm3 – Kod CN 8703 21 90
  • BENZYNA pojemność od 1001 cm3 do 1500 cm3 – Kod CN 8703 22 90
  • BENZYNA pojemność od 1501 cm3 do 3000 cm3 – Kod CN 8703 23 90
  • BENZYNA pojemność powyżej 3000 cm3 – Kod CN 8703 24 90
  • DIESEL pojemność do 1500 cm3 – Kod CN 8703 31 90
  • DIESEL pojemność od 1501 cm3 do 2500 cm3 – Kod CN 8703 32 90
  • DIESEL pojemność powyżej 2500 cm3 – Kod CN 8703 33 90
 • pole 26 – podstawę obliczenia podatku należy obliczyć wg. następującej formuły:
  Kwotę zakupu z umowy lub faktury mnożymy przez kurs waluty wg daty z pola 24 = podstawa opodatkowania.
  Przykład: Samochód osobowy Ford Mondeo 1,8 (benzyna) został zakupiony w Niemczech za kwotę 5000 EUR i przywieziony do Polski 11.03.2010 r. Podstawę obliczenia podatku liczymy następująco:
  5000EUR x 3,9006PLN (średni kurs euro NBP z 11.03.2010 r.) = 19 503,00 PLN – po zaokrągleniu matematycznym.

  Dla samochodów spoza Unii Europejskiej ale odprawionych na jej terytorium (uregulowane cło i VAT) podstawę opodatkowania określa się w następujący sposób:
  [wartość celna z odprawy celnej + cło + koszty transportu i ubezpieczenia (poniesione do miejsca objęcia procedurą celną)] mnożymy przez kurs waluty wg daty z pola 24
  Przykład: Samochód osobowy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Został odprawiony w Niemczech. Urząd Celny w Niemczech ustalił wartość celną na kwotę 7800 EUR. Należne cło to kwota 780 EUR. Dodatkowo za transport do portu w Niemczech podatnik zapłacił 1000 USD. Samochód do Polski przywieziono 20.04.2010 r. Podstawę obliczenia podatku liczymy następująco:
  (7800 EUR + 780 EUR) x kurs euro wg daty pola 24 = 8580 EUR x 3,8958 PLN = 33426 PLN
  1000 USD x kurs dolara wg daty z pola 24 = 1000 USD x 2,8868 = 2887 PLN. Zatem podstawa jaką należy wpisać w polu 26 to kwota 33426 PLN + 2887 PLN = 36313

Aktualne i historyczne kursy walut są dostępne na stronie Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl - kursy średnie Tabela A

 • pole 27 – wpisujemy jedną z dwóch stawek podatku. Stawki są procentowe i wynoszą:
  • Pojemność silnika do 2000 cm3 – 3,1%
  • Pojemność silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6%
 • pole 28 – w tym miejscu należy wpisać wynik mnożenia kwoty z pola 26 i stawki podatku z pola 27. Wynik należy przed wpisaniem zaokrąglić matematycznie.
 • pole 65 – przepisujemy kwotę z pola 28 (o ile deklarujemy jeden samochód).

UWAGA:

 • Ze względu na przejrzystość oraz czytelność deklaracji zalecamy umieszczanie jednego samochodu na jednej deklaracji.
 • Pamiętaj aby kwotę z pola 65 przepisać do pól 19 i 22.
 • pola od 66 do 69 – należy zgodnie z opisem umieścić dane podatnika bądź (i tu ważna informacja) dane osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika przed Naczelnikiem Urzędu Celnego. w sytuacji gdy podatnik wyznaczy taką osobę, musi ona posiadać pisemne upoważnienie do określonych czynności (upoważnienie.pdf).

II. Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.


Oprócz deklaracji podatkowej AKC-U należy złożyć również wniosek do Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od przywiezionego samochodu (wniosek.pdf).

Instrukcja wypełnienia wniosku:

 • W górnym lewym rogu należy umieścić dane osoby z deklaracji AKC-U (dane z pól 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Jest to jednocześnie pierwszy właściciel samochodu. Następnie należy podać szczegółowe dane pojazdu: marka, model i nr nadwozia.
 • W polu nadwozie wpisujemy jego rodzaj np. hatchback, sedan, kombi,van, coupe itp.
 • W polu liczba drzwi wpisujemy liczbę drzwi samochodu z uwzględnieniem drzwi tylnych o ile otwierają się razem z szybą.
 • Wersję wyposażenia należy określić wg. własnej wiedzy o stanie wyposażenia auta. Można do tego wykorzystać oznaczenia np. z klapy bagażnika, drzwi lub dokumentów samochodu. Pozostałe pola wypełniamy wg. opisu.
 • Jeżeli chcemy aby na zaświadczeniu znalazły się dane współwłaściciela należy wypełnić (W CAŁOŚCI) część wniosku w rubryce Współwłaściciel 1. Wypełnianie tej rubryki nie jest konieczne i nie ma wpływu na rozliczenie deklaracji podatkowej AKC-U.

III. Opłata skarbowa.

Kolejnym dokumentem niezbędnym do wydania zaświadczenia jest dowód wpłaty opłaty skarbowej. W tym wypadku opłata ta wynosi 17 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta Łodzi Delegatura Łódź Bałuty. Nr konta do opłaty skarbowej:

Urząd M. Łodzi ul. Sienkiewicza 5
 Wydział Finansowy
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
tytułem: opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia
druk opłaty skarbowej do pobrania

UWAGA Opłaty skarbowej wymaga również złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia). Opłata wynosi również 17 zł i jest płatna na ww. numer konta. Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 • jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

IV. Pozostałe dokumenty, które należy załączyć do wniosku i deklaracji.

Dodatkowo do deklaracji i wniosku należy załączyć:

 • kserokopię umowy/faktury zakupu,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego,
 • kserokopię karty pojazdu

– oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania deklaracji. Ponadto należy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport w celu umożliwienia identyfikacji podatnika lub pełnomocnika.

Termin wydania zaświadczenia zostanie wyznaczony po złożeniu deklaracji wraz z wnioskiem.

Zapłaty akcyzy należy dokonać w terminie 30 dni od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli od daty wskazanej w polu 24 deklaracji AKC-U). Zalecamy dokonanie wpłaty po wizycie w urzędzie celnym i potwierdzeniu kwoty akcyzy przez funkcjonariusza celnego. Nr konta do wpłaty podatku akcyzowego:

Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97
60 1010 1371 0007 0722 2400 0000
tytułem: akcyza za samochód (proszę podać markę model i nr nadwozia)
druk opłaty do pobrania

Opodatkowanie samochodów spoza Unii Europejskiej z odprawą celną na jej terytorium.

W sytuacji gdy sprowadzamy samochód np. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Szwajcarii oraz dokonujemy odprawy celnej (płacimy cło i VAT) w jednym z krajów Unii Europejskiej, należy pamiętać aby w terminie 14 dni od wwiezienia samochodu do Polski złożyć deklarację AKC-U i zapłacić podatek akcyzowy. Pomimo, że samochód pochodzi spoza Unii Europejskiej to w tym wypadku mamy do czynienia z nabyciem wewnątrzwspólnotowym a nie z importem. Wynika to z art. 2 pkt 7 i pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 r. (Dz. U. Nr 3 z 2009 r., poz. 3 ze zm.):

 • art. 2 pkt 7 – import – przywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.
 • art. 2 pkt 9 – nabycie wewnątrzwspólnotowe – przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

drukuj