URZĄD CELNY II W ŁODZI

Świadectwa pochodzenia

Rodzaje świadectw :

  • EUR. 1 - świadectwo pochodzenia na formularzu A wystawiane jest w przypadku, gdy może ono stanowić dokumentację dowodową wymaganą do celów preferencji taryfowych
  • ATR – świadectwo potwierdzające preferencyjne pochodzenie towaru w handlu między Wspólnota Europejską a Turcją
  • zwykłe świadectwo pochodzenia – potwierdza pochodzenie towaru, nie daje prawa do obniżonych stawek celnych


Dokumenty wymagane:

  • oświadczenie eksportera
  • faktury zakupu
  • inne dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru
Wystawienie świadectwa pochodzenia (zarówno preferencyjnego jak i niepreferencyjnego) uzależnione jest od udowodnienia statusu pochodzenia wywożonych produktów.

Eksporter wnioskujący o wystawienie świadectwa deklaruje pochodzenie towaru, jednak w celu wystawienia świadectwa musi on przedłożyć dokumenty potwierdzające to pochodzenie, dokumenty wystawione tylko przez eksportera nie są wystarczające do ustalenia statusu pochodzenia produktu. (chyba że jest jednocześnie producentem towarów)

Eksporter będący producentem towaru powinien oświadczenie, że towary zostały wyprodukowane w jego przedsiębiorstwie oraz w razie potrzeby opis procesu technologicznego. Jeśli dokumenty te będą niewystarczające (w zależności od reguły pochodzenia) eksporter zobowiązany jest przedstawić dowody pochodzenia na surowce użyte do produkcji a niespełniające reguły pochodzenia (oraz dowodów zakupu tych surowców od wskazanego dostawcy).

Jeśli eksporter nie jest producentem towaru w celu wystawienia świadectwa pochodzenia powinien przedstawić dokument zakupu od jego dostawcy wraz z dokumentem potwierdzającym pochodzenie tego produktu. W przypadku wątpliwości Eksporter winien dostarczyć dodatkowe dokumenty (np. od producenta) potwierdzających pochodzenie produktu.

W przypadku pochodzenia niepreferencyjnego w celu udowodnienia pochodzenia gotowych produktów lub surowców użytych do ich wytworzenia organ celny przyjmuje zwykłe oświadczenia (producentów, dostawców) umożliwiające stwierdzenie, iż dotyczą przedmiotowych produktów/surowców i zawierających informację o ich pochodzeniu, a także zapisy o pochodzeniu na fakturach sprzedaży, w dokumentach urzędowych.
W przypadku wystawiania świadectw przewozowych EUR.1 (w ramach umów lub w ramach kumulacji GSP) zastosowanie mają tylko deklaracje dostawcy, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) 1207/2001 /Dz.Urz. UE L 165 z 2001r. ze zmianami )

Deklaracje dostawcy powinny być przedkładane w oryginale.

Deklaracja winna być wystawiona zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.l, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR. 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylającym rozporządzenie (EWG) Nr 3351/83
• deklaracja dostawcy jest sporządzana w formie wymaganej na formularzach określonych w rozporządzeniu - odpowiednio dla produktów pochodzących oraz produktów, które nie uzyskały statusu preferencyjnego (nie pochodzących ze Wspólnoty),
• deklaracja dostawcy może być zamieszczona na fakturze handlowej, specyfikacji wysyłkowej albo na każdym innym dokumencie handlowym, który opisuje towar w dostatecznych szczegółach pozwalających na jego zidentyfikowanie.

• jeśli organ celny nie otrzymuje właściwej deklaracji dostawcy w momencie składania wniosku przez eksportera, np. ze względu na pilną potrzebę eksportu towaru, powinien określić stosowny termin jej dostarczenia (po retrospektywnym wystawieniu) pod rygorem unieważnienia wystawionego eksporterowi wcześniej świadectwa pochodzenia.

Za dowody potwierdzające pochodzenie towarów nie można uznać oświadczeń złożonych przez eksportera, w tym również w trybie art. 89 ustawy Prawo celne.


Druki świadectw są dostępne nieodpłatnie w kasie Urzędu Celnego II.

drukuj