URZĄD CELNY II W ŁODZI

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego

 1. Podejrzanemu przysługuje prawo do :
  • składania wyjaśnień,
  • odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania bez podania powodów (art. 175 § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks),
  • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych (art. 167 kpk, art. 315 § 1 kpk w zw. z art. 325a kpk* oraz z art. 113 § 1 kks),
  • żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania (art. 300, art. 301 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks),
  • końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania na jego wniosek (art. 321 § 1 kpk w zw. z art. 325a kpk* oraz z art. 113 § 1 kks).
 2. Podejrzany jest obowiązany poddać się :
  • oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała (art. 74 § 2 pkt. 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks),
  • niezbędnym dla postępowania badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonywaniem zabiegu na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego (art. 74 § 2 pkt. 2 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks).
 3. Podejrzany pozostający na wolności :
  • obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i § 2 kpk w zw. art. 113 § 1 kks),
  • obowiązany jest zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni,
  • jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone (art. 138 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks),
  • jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone (art. 139 § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks).
 4. Podejrzany ponosi koszty zniszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd (art. 31 § 7 k.k.s.).Oświadczam, że zostałem (am) zapoznany (a) z uprawnieniami i obowiązkami podejrzanego (ej) a stosowne pouczenie otrzymałem (am) na piśmie.

..............................,  dnia       .......................................... ......................................................................
(podpis podejrzanego)


Podejrzany (a) został (a) zapoznany (a) z uprawnieniami i obowiązkami. Jeden egzemplarz wydano podejrzanemu, drugi zaś pozostawiono w aktach sprawy.


..............................,  dnia       ..................................... ......................................................................
(podpis funkcjonariusza celnego)

drukuj